Title Image

Spísali sme novinky k novele PZS

Novela k Zákonu č. 355/2007 Z. z.
pzs

Spísali sme novinky k novele PZS

Prioritou pre zamestnávateľa pri výkone štátneho zdravotného dozoru na pracovisku orgánmi verejného zdravotníctva (VZ) zostávajú posudky o vyhodnotení rizika a kategorizácii prác pre zamestnancov z hľadiska zdravotných rizík, ktoré budú musieť byť vypracované v spolupráci s pracovno-zdravotnou službou (PZS).

Pre zamestnávateľov zamestnávajúcich zamestnancov 1. a 2. kategórie prác (práce, pri ktorých nie je riziko poškodenia zdravia zamestnanca vplyvom práce a pracovného prostredia a práce, pri ktorých vzhľadom na riziko nie je predpoklad poškodenia zdravia, ale nedá sa vylúčiť nepriaznivá odpoveď organizmu na záťaž faktormi práce a pracovného prostredia) sa zjednoduší výkon PZS. Zamestnávateľ nebude povinný mať kontinuálne zmluvne zabezpečenú PZS. V prípade zamestnávania zamestnancov 1. kategórie bude mať kategorizácia prác charakter jednorazového úkonu s revíziou nutnou len v prípade, ak nastane podstatná zmena v pracovných podmienkach, resp. faktoroch práce vo vzťahu ku zdraviu zamestnancov. U zamestnancov 2. kategórie sa bude kategorizácia prác robiť každých 18 mesiacov a nie každoročne ako tomu bolo doteraz. V legislatívou bližšie špecifikovaných prípadoch zamestnávateľ nebude povinný uchovávať záznamy s údajmi o zamestnancoch pri kvalitatívnom a kvantitatívnom meraní zdraviu škodlivých faktorov prostredia; a nebude musieť bezodkladne po posúdení zdravotného rizika oznamovať príslušnému orgánu VZ každú zmenu podmienok výkonu práce, ktorá by mohla zvýšiť zdravotné riziko. U zamestnancov v 1 a 2. kategórii prác nebude povinný hodnotiť faktory práce (činitele práce a pracovného prostredia preukázateľne vplývajúce na zdravie exponovaných zamestnancov napr. hluk, vibrácie, biologický faktor, fyzická a psychická záťaž atď.) a pracovného prostredia. Tu je dôležité upozorniť na to, že povinnosť posúdiť riziko (systematické sledovanie faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu ľudí zdravotne ohroziť, alebo spôsobiť nežiadúcu udalosť a zváženie, či sú súčasné bezpečnostné opatrenia dostatočné) a kategorizovať práce (na základe posúdenia rizika z expozície konkrétneho faktoru práce zaradenie zamestnanca do jednej zo štyroch kategórií) stále platí !; spôsob vykonávania práce; nebude musieť participovať na rozboroch pracovnej neschopnosti; chorôb z povolania, na vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov; na zisťovaní expozície zamestnancov faktorom práce a na organizovaní systému prvej pomoci.

Nové povinnosti pre zamestnávateľov zamestnancov zaradených do 2. kategórie: oznamovať každoročne ku 31.12. príslušnému orgánu VZ údaje týkajúce sa zamestnancov a povinnosť oznámiť elektronickou formou (prostredníctvom služby e-government) údaje o týchto zamestnancoch (názov pracoviska, profesie – konkrétne faktory práce a pracovného prostredia, počet zamestnancov pracoviska) – táto povinnosť začne platiť pre zamestnávateľov od 1.7.2018.

U zamestnancov 3. a 4. kategórie prác (rizikové práce, pri ktorých nie je možné zníženie expozície zamestnanca faktorom práce a pracovného prostredia na limitnú úroveň, alebo táto úroveň nie je známa dôsledkom čoho môže nastať poškodenie zdravia a práce kde expozícia faktorom práce a pracovného prostredia prekračuje limity a zisťujú sa zdravotné zmeny zamestnancov vo vzťahu k pôsobiacim faktorom) zostáva povinnosť hodnotiť zdravotné riziko každoročne a povinnosti zamestnávateľa vo vzťahu ku takýmto zamestnancom sa zásadným spôsobom nemenia. Zamestnávateľ bude povinný viesť a uchovávať evidenciu údajov zamestnancov podľa kategórií prác len u zamestnancov zaradených do 2., 3. a 4. kategórie.

Noví zamestnávatelia budú povinní dať posúdiť zdravotné riziká pre svojich zamestnancov už pri začatí činnosti, resp. uvedení priestorov do prevádzky.

Povinnosti zamestnávateľa vo vzťahu ku PZS, orgánom VZ a zamestnancom: Zamestnávateľ bude mať výslovnú povinnosť umožniť vstup zamestnancov PZS na pracovisko a poskytnúť im potrebné informácie. Z predloženého návrhu vyplýva povinnosť zamestnávateľa poskytnúť súčinnosť príslušnému orgánu VZ pri prešetrovaní pracovných podmienok a spôsobu práce posudzovanej osoby pri podozrení na chorobu z povolania, alebo ohrozenie chorobou z povolania. Zamestnávateľ taktiež bude mať výslovnú povinnosť preradiť zamestnanca na inú prácu, ak to bude potrebné na základe záveru lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu. V neposlednom rade, zamestnávateľ bude povinný dať zástupcovi zamestnancov posudok o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotných rizík.

Súčasne upozorňujeme na skutočnosť, že podľa vládou SR schválenej legislatívy od 1.12. 2017 na výkon PZS už nebudú oprávnení bezpečnostní technici, autorizovaní bezpečnostní technici ani bezpečnostnotechnické služby. Zdravotné riziká bude môcť vyhodnocovať len verejný zdravotník s praxou na pracovisku orgánu verejného zdravotníctva alebo PZS v trvaní najmenej 2 roky; oprávnené PZS dodávateľským spôsobom a lekár s určenou špecializáciou. V prípade zabezpečenia PZS vlastnými zamestnancami – zamestnávateľ nebude povinný písomne oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu VZ.

V prípade, ak máte otázky, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.