Title Image

Fyzická záťaž – manipulácia s bremenami

Čo s tým na pracoviskách?
Manipulácia s bremenami

Fyzická záťaž – manipulácia s bremenami

V akých profesiách manipulujú zamestnanci s bremenami najčastejšie ?

  • Najčastejšie s bremenami manipulujú zamestnanci v skladoch, v stavebníctve a v odvetviach automobilového, textilného, poľnohospodárskeho priemyslu a podobne

Aké sú najčastejšie zdravotné ťažkosti vyplývajúce z manipulácie s bremenami ?

  • Ochorenia, zranenia a poškodenia podporno-pohybového aparátu (svalov, šliach, kĺbov a chrbtice) vznikajúce následkom nadmerného, dlhodobého alebo jednostranného zaťaženia
  • Úrazy keď sa zmení ťažisko bremena kvôli premiestneniu jeho obsahu alebo, keď sa zamestnanec šmykne alebo urobí náhly nevhodný pohyb, aby zachytil niekoho, kto stratil rovnováhu

Aké sú najčastejšie následky pre zamestnávateľa vyplývajúce z manipulácie s bremenami u zamestnancov?

  • Situácie, ktoré môžu vniknúť pri nadmernej/nesprávnej manipulácii s bremenami môžu mať za následok nielen vyššie spomenuté poškodenia zdravia, ale aj nutnosť zdravotníckych vyšetrení u špecialistov a rôzne dlho trvajúcu práceneschopnosť

Aké sú povinnosti zamestnávateľa v prípade, že jeho zamestnanci manipulujú s bremenami ?

  • Ak nie je možné vylúčiť ručnú manipuláciu s bremenami, zamestnávateľ je povinný podľa §5 nariadenia vlády č. 281/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácie s bremenami zabezpečiť, aby manipulácia s bremenami bola pre zamestnanca čo najbezpečnejšia a dať posúdiť riziko vyplývajúce z ručnej manipulácie s bremenami pre zamestnanca.
  • V súlade s vyššie spomenutým predpisom zabezpečiť manipuláciu s bremenami na pracovisku tak, aby za žiadnych podmienok neboli prekročené smerné hmotnostné hodnoty oboma rukami zdvíhaných a prenášaných bremien u jednotlivých vekových kategórii zamestnancov (príloha č.2 NV č. 281/2006)

 

Vek (roky) Podmienky Maximálna hmotnosť bremena (kg) Maximálna celozmenová hmotnosť (kg)
    Muži Ženy Muži Ženy
18 –  29 Priaznivé

Nepriaznivé*

50

40

15

10

10 000

8 000

6 500

5 500

30 –  39 Priaznivé

Nepriaznivé*

45

40

15

10

7 500

7 200

6 500

5 500

40 –  49 Priaznivé

Nepriaznivé*

40

35

15

10

6 500

6 000

6 000

5 500

50 –  60 Priaznivé

Nepriaznivé*

35

30

10

5

5 500

5 000

5 000

4 000

 

Za nepriaznivé podmienky sa považujú napr. zhoršené úchopové možnosti, manipulácia s bremenami v úrovni podlaha –  plece, plece –  nad plece, nerovná, naklonená, šmykľavá podlaha, vyšší podiel statických prvkov –  držanie bremena, fyziologicky neprijateľná pracovná poloha (napr. nakláňanie a pootáčanie trupu, vzpaženie horných končatín a podobne), veľká vzdialenosť medzi ťažiskom tela a ťažiskom bremena alebo vnútené pritláčanie bremena k bruchu.