Back

Pracovná zdravotná služba

Od 1.8.2014 platí na Slovensku novela Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, kedy každý zamestnávateľ je povinný pre všetkých svojich zamestnancov zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu (PZS). PZS poskytuje zamestnávateľovi poradenstvo v oblasti ochrany zdravia …

Bezpečnostnotechnická služba

Našim cieľom je zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých zamestnancov prostredníctvom zákonne stanovených postupov. Zabezpečujeme vypracovanie dokumentácie, komplexné poradenstvo so zameraním na bezpečnosť na pracovisku, organizovanie vstupných a periodických školení a taktiež online školenie. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte …

Vypracovanie prevádzkového poriadku

Prevádzkový poriadok je súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnanca a na ochranu verejného zdravia v zariadení, v ktorom existuje riziko. Povinnosť mať vypracovaný prevádzkový poriadok stanovuje Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. …

Vypracovanie HACCP (plán HACCP)

HACCP alebo Hazard Analysis and Critical Control Points (preklad: analýza nebezpečenstiev a metóda kritických kontrolných bodov) je systém, ktorý bol vybudovaný tak, aby vylúčil alebo na maximálne možnú mieru minimalizoval riziká vzniku infekcie, choroby alebo poranenia. Viac o tom čo …

Výpočet výživovej hodnoty

13. decembra 2016 vstúpili do platnosti nové pravidlá a povinnosti ako označovať výživovú hodnotu produktov na obaloch potravín v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1169/2011. Ide o uvádzanie energetickej a výživovej hodnoty na obaloch balených potravín, kde …

Ergonómia

Správne nastavená ERGONÓMIA zvyšuje efektivitu a produktivitu práce, zvyšuje sústredenosť a zvyšuje pracovný komfort. Cieľom ergonómie je snaha prispôsobiť pracovné miesto individuálnym potrebám zákazníka tak, aby svojim tvarom čo najviac odpovedal fyziológii ľudského tela, vykonávaných pracovných činností a pracovného prostredia. …