Back

prevadzkovy poriadok 2 scaled

Vypracovanie prevádzkového poriadku

Prevádzkový poriadok je súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnanca a na ochranu verejného zdravia v zariadení, v ktorom existuje riziko. Povinnosť mať vypracovaný prevádzkový poriadok stanovuje Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Ide napríklad o prevádzkový poriadok pre hluk, prevádzkový poriadok pre vibrácie, prevádzkový poriadok pre chemické faktory, prevádzkový poriadok pre záťaž teplom a chladom, prevádzkový poriadok pre prach a i. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

Kto schvaľuje prevádzkový poriadok

Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva