Title Image

Hluk ako faktor pracovného prostredia

A jeho vplyv na zdravie
Hluk

Hluk ako faktor pracovného prostredia

Čo je hluk?

  • Jeden z najčastejších faktorov pracovného prostredia
  • Akýkoľvek nepríjemný, rušivý, neprimeraný zvuk vznikajúci, alebo sprevádzajúci pracovné činnosti

 

V akom priemysle sú zamestnanci najčastejšie exponovaní hlukom ?
stavebnom, automobilovom, baníctve, hutníctve, dopravnom, drevospracujúcom, elektrotechnickom, energetickom, výrobe, textilnom, poľnohospodárskom

 

Aké sú účinky hluku na človeka?

Nešpecifické: sťažuje komunikáciu, koncentráciu, resp. vnímanie prostredia ako také s následkom v podobe napríklad pracovného úrazu, prípadne inej nežiadúcej udalosti
Špecifické sluchové: poruchy sluchu z hluku, akútna akustická trauma
Systémové: akútna hypertenzia, tachykardia, resp. arytmia, uplatňuje sa v patogenéze niektorých stresom podmienených chronických ochorení (hypertenzia)

 

Aké sú povinnosti zamestnávateľa v prípade zamestnávania zamestnancov exponovaných hlukom?

V zmysle §3 ods. 1 a §12 Nariadenia vlády SR č. č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku vypracovať posúdenie rizík (systematické preverenie toho, čo môže ľuďom ublížiť, alebo spôsobiť nežiadúcu udalosť a zváženie, či sú súčasné bezpečnostné opatrenia dostatočné) a prevádzkový poriadok (súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnanca a na ochranu verejného zdravia v zariadení, v ktorom existuje riziko) aby mohli byť v prípade potreby prijaté opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru expozíciu hluku pre zamestnancov v súlade s § 32 Zákona NR SR č. 355/2007 o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia podľa všeobecných zásad prevencie tak, ako ich ustanovuje §5 Zákona NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade záujmu Vám na mieru vypracujeme posudok rizika a prevádzkový poriadok.