Back

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

15,00 

Máte už kurz zakúpený? Prihláste sa

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

Povinnosť každého zamestnávateľa je informovať a oboznamovať v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. každého zamestnanca pri jeho prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku.

Cieľová skupina:

Tento online kurz Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je určený vedúcim a ostatným zamestnancom pre vstupné a opakované školenia.

Popis školenia:

Cieľom výchovy a vzdelávania zamestnancov a vedúcich zamestnancov z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je ich oboznámenie a opakované oboznámenie s platnými právnymi  predpismi, bezpečnosťou  a ochranou zdravia pri práci a s ustanovenými pracovnými podmienkami, za účelom získavania návykov a zručností pre bezpečné správanie sa na pracovisku, dodržiavanie určených pracovných postupov, zamedzenie nebezpečenstiev, ohrození a rizík ako aj elimináciu pracovných úrazov a pod., podľa profesného zaradenia a činnosti organizácie.

Obsah školenia:

 1. Právne predpisy; lektor: Ing. Richard Szilágyi
 2. Povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce zo zákona č. 124/2006 Z. z.; lektor: Ing. Richard Szilágyi
 3. Povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce zo zákona č. 355/2007 Z. z.; lektor: Ing. Richard Szilágyi
 4. Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci; lektor: Ing. Richard Szilágyi
 5. Kategorizácia prác; lektor: Ing. Richard Szilágyi
 6. Povinnosti zamestnancov; lektor: Ing. Richard Szilágyi
 7. Osobné ochranné pracovné prostriedky; lektor: Ing. Richard Szilágyi
 8. Pracovné prostriedky; lektor: Ing. Richard Szilágyi
 9. Faktory práce a pracovného prostredia; lektor: Ing. Richard Szilágyi
 10. Požiadavky na označovanie pracoviska; lektor: Ing. Richard Szilágyi
 11. Ručná manipulácia s bremenami; lektor: Ing. Richard Szilágyi
 12. Sklady; lektor: Ing. Richard Szilágyi
 13. Práca vo výškach a práca na rebríku; lektor: Ing. Richard Szilágyi
 14. Zobrazovacie jednotky a ergonómia na pracovisku; lektor: Ing. Richard Szilágyi
 15. Pracovný úraz; lektor: Ing. Richard Szilágyi
 16. Hygienické požiadavky na pracovisko; lektor: Ing. Richard Szilágyi
 17. Osobitné skupiny zamestnancov; lektor: Ing. Richard Szilágyi.

Požiadavky kladené na účastníkov e-learningu:

Cieľovú skupinu tvoria zamestnanci a vedúci zamestnanci na všetkých stupňoch riadenia. Pre zaradenie uchádzača do výchovnej a vzdelávacej aktivity nie sú kladené požiadavky na dosiahnuté vzdelanie, teda tvoria ho uchádzači so základným, stredoškolským, vysokoškolským vzdelaním, resp. bez vzdelania.

Rozsah školenia:

Minimálne 3 hodiny.

E-learning zabezpečuje:

ENDORF s.r.o., Trieda SNP 446/3, 04011 Košice prostredníctvom e-learningovej šablóny Eduma ThimPress

Lektor e-learningu: Ing. Richard Szilágyi, e-mail: endorf.szilagyi@gmail.com

Odborný zástupca e-learningu: Ing. Erik Piater, e-mail: endorf.piater@gmail.com

Číslo oprávnenia vydaným NIP: VVZ0046/20.01.1

1 recenzia k Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

 1. Jakub Novak

  super

Tento produkt môžu ohodnotiť len prihlásení zákazníci, ktorí si ho kúpili.