Title Image

Čo je nové v zákone 355/2007 Z. z.?

Novela zákona č. 355/2007 Z. z.
Pracovna zdravotna sluzba

Čo je nové v zákone 355/2007 Z. z.?

Prioritou pre zamestnávateľa pri výkone štátneho zdravotného dozoru na pracovisku orgánmi verejného zdravotníctva (VZ) zostávajú podľa novely zákona 355/2007 Z. z. posudky o vyhodnotení rizika a kategorizácii prác pre zamestnancov z hľadiska zdravotných rizík.

Všeobecné povinnosti zamestnávateľa vo vzťahu ku zamestnancom:
1. Povinnosť zabezpečiť v písomnej podobe posudok o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotných rizík zostala nezmenená, ale toto ťažisko sa presunulo na spoluprácu zamestnávateľa a pracovnú zdravotnú službu (PZS).
2. Zamestnávateľ je povinný spolupracovať s príslušným orgánom verejného zdravotníctva pri prešetrovaní pracovných podmienok (PP) a spôsobu práce vyšetrovanej osoby pri podozrení na chorobu z povolania, alebo ohrozenie chorobou z povolania.
3. Zamestnávateľ je povinný umožniť zamestnancom PZS vstup na pracovisko a poskytnúť jej dostatočný čas na naplnenie odborných činností pri zabezpečovaní ochrany a podpory zdravia pri práci a poskytnúť jej informácie potrebné na posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a PP vrátane výsledkov kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov práce a PP, ktoré používa pri svojej činnosti, alebo ktoré pri jeho činnosti vznikajú ak bolo toto zisťovanie faktorov práce vykonané.
4. Po zániku živnostenského oprávnenia, alebo obchodnej spoločnosti je zamestnávateľ povinný bezodkladne odovzdať príslušnému orgánu VZ dokumentáciu o posúdení zdravotného rizika z expozície faktorov práce a PP a kategorizácii prác.
5. Uchovávať lekárske posudky o zdravotnej spôsobilosti na prácu u zamestnancov ktorí vykonávali rizikovú prácu 20 rokov od skončenia tejto rizikovej práce a uchovávať evidenciu zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej, tretej, alebo štvrtej kategórie pri expozícii nasledovnými faktormi práce (hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie, elektromagnetické pole, ultrafialové žiarenie, infračervené žiarenie, laserové žiarenie, záťaž teplom a záťaž chladom, chemický, karcinogénny a mutagénny faktor, biologický faktor, fyzická a psychická záťaž pri práci a zvýšený tlak vzduchu).
6. Posudok o riziku a kategorizáciu prác z hľadiska zdravotných rizík v znení účinnom do 30. novembra 2017, ktorý vypracoval bezpečnostný technik, autorizovaný bezpečnostný technik alebo bezpečnostnotechnická služba podľa predpisov účinných do 30. novembra 2017, zostáva v platnosti do času zmeny pracovných podmienok na pracovisku, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika pri práci a kategóriu práce z hľadiska zdravotných rizík.
7. Zmenou v porovnaní s minulosťou je, že záverom lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu sú možnosti:
a) spôsobilý na výkon posudzovanej práce,
b) spôsobilý na výkon posudzovanej práce s dočasným obmedzením alebo
c) dlhodobo nespôsobilý na výkon posudzovanej práce.

 

Výkon PZS vo vzťahu ku zamestnancom 1 a 2. kategórie:
Výkon PZS môže zamestnávateľ zabezpečiť aj vlastným zamestnancom, ak je ten zamestnanec lekárom so špecializáciou v požadovanom odbore, alebo verejným zdravotníkom, prípadne zamestnancom s vyšším odborným vzdelaním na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie, alebo s úplným stredným odborným vzdelaním na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore asistent hygienickej služby.
Poskytovateľ PZS, ktorý samostatne vykonáva činnosť PZS dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do 1., alebo 2. kategórie je povinný vykonávať odborné činnosti s dôrazom na ochranu zdravia zamestnancov, o týchto činnostiach je povinný viesť dokumentáciu, tieto činnosti je povinný vykonávať nestranne a musí umožniť príslušnému orgánu VZ kontrolu plnenia povinností PZS.
• U zamestnancov druhej kategórie musí zamestnávateľ v spolupráci s PZS zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika najmenej raz za 18 mesiacov. Ak pri posudzovaní PP bola PZS zistená zmena, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika zamestnancov, alebo kategóriu prác zo zdravotného hľadiska tak je zamestnávateľ povinný zabezpečiť písomný dokument o posúdení rizika, alebo ak takáto zmena zistená nebola – písomný záznam.
• Zamestnávateľ je povinný oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu VZ údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie ku dňu 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka a tieto údaje zamestnávateľ poskytne aj zástupcovi zamestnancov. Zástupca zamestnancov má tiež povinnosť dostať od zamestnávateľa kópiu posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika.

Posudok rizika

 

Ktoré činnosti je zamestnávateľ oprávnený od poskytovateľa PZS požadovať u zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do 1., alebo 2. kategórie ?
• Posudzovanie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a PP a na základe tohto posúdenia vypracovanie posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika;
• navrhovanie opatrení na zníženie alebo odstránenie zdravotného rizika a upozorňovanie zamestnávateľa na prácu so zvýšenou mierou zdravotného rizika pre zamestnancov;
• poskytovanie poradenstva zameraného na plánovanie a organizáciu práce a odpočinku zamestnancov, vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest ako aj spôsobu výkonu práce, ochranu zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a PP alebo technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať a v neposlednom rade ochranu pred chorobami z povolania a ochoreniami súvisiacimi s prácou;
• zúčastňovanie sa na zlepšovaní PP a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií z hľadiska ochrany zdravia a na organizovaní vzdelávania vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci;
• spoluprácu so zamestnávateľom pri poskytovaní informácií zamestnancom;
• vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci na účel posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu.

 

Výkon PZS vo vzťahu ku zamestnancom 3 a 4. kategórie:
1. U zamestnancov 3 a 4. kategórie, t.j u zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu musí zamestnávateľ v spolupráci s PZS zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika najmenej raz za rok. Činnosti PZS vykonáva kompletný tím (t.j. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, alebo preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, prípadne služby zdravia pri práci, verejný zdravotník, zdravotnícky pracovníci).
2. Zamestnávateľ je povinný vypracovať v spolupráci s PZS každoročne ku dňu 31.12. príslušného roku informáciu o výsledkoch posúdenia zdravotného rizika a opatreniach vykonaných na ich zníženie, alebo odstránenie na pracoviskách na ktorých zamestnanci vykonávajú rizikovú prácu a s uvedením počtu zamestnancov, ktorí túto prácu vykonávajú a hodnotením zdravotného stavu vo vzťahu k práci a do 15. januára nasledujúceho roka ju predložiť príslušnému orgánu VZ.
3. Fyzická osoba-podnikateľ, ktorý nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu zaradenú do 3, alebo 4 kategórie je povinná si zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a PP a na základe tohto posúdenia je povinná si zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika a je povinná tieto dokumenty aktualizovať pri každej zmene PP.

 

Ktoré činnosti je zamestnávateľ oprávnený od poskytovateľa PZS požadovať ak jeho zamestnanci vykonávajú rizikovú prácu ?
Zamestnávateľ je oprávnený požadovať od poskytovateľa PZS všetky vyššie uvedené činnosti (ako u zamestnancov 1 a 2. kategórie), vrátane ďalších a tými sú:
• vypracovávanie návrhu na zmenu alebo vyradenie prác z tretej, alebo štvrtej kategórie;
• činnosti spojené so zaraďovaním zamestnancov na pracovnú rehabilitáciu;
• rozbory pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou;
• zabezpečovanie rekondičného pobytu,
• spoluprácu so zamestnávateľom pri poskytovaní informácií zamestnancom, vzdelávaní a výchove v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómie.