Title Image

Vibrácie ako významný faktor pracovného prostredia

Vibrácie

Vibrácie ako významný faktor pracovného prostredia

Čo to sú vibrácie a aké druhy vibrácií poznáme ?

  • Vibrácie pre zamestnanca predstavujú, že buď určitá časť jeho tela (ruky) alebo celé telo je vystavené mechanickému kmitaniu a chveniu pevných telies. Podľa spôsobu, akým sa vibrácie prenášajú zo zdroja na ľudský organizmus sú delené na:
  • vibrácie prenášané na ruky (pochádzajú z rukovätí ručných nástrojov, prípadne celých zariadení – volant v automobile);
  • vibrácie prenášané na celé telo (vibrácie absorbované na stojacu, sediacu i ležiacu osobu ako celok cez oporný bod);
  • miestne vibrácie (vibrácie prenášané na určitú časť ľudského organizmu) a
  • celkové vibrácie (vibrácie intenzívne sa prenášajúce na celé telo človeka v sediacej, prípadne stojacej polohe).

 

Pri akých činnostiach sú zamestnanci vystavení vibráciám v pracovnom prostredí ?

  • Vibrácie vznikajú v pracovnom prostredí pri použití kmitajúcich, mechanizačných prostriedkov a sprevádzajú nárazy napríklad pri používaní pneumatických a elektrických kladív, prípadne v rukách držiacich a používaných nástrojov ako sú píly, frézy, atď.
  • Vibrácie pôsobia aj pri stabilnom, ale nevyváženom strojovom zariadení a sprevádzajú používanie manipulačných a dopravných prostriedkov (volant, sedadlo vysokozdvižného vozíka atď., obsluha ťažkých mechanizmov.

 

Aké sú negatívne dopady nadmernej expozície vibráciami pre zamestnanca ? 

  • Choroby z vibrácií môžu zahŕňať ochorenie kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov končatín.
  • V prípade expozície celkovým vibráciám tieto predstavujú pre človeka vždy systémové účinky- t.j. postihujú celý organizmus so zdravotnými následkami v rôznej forme a miere.

 

Aké sú povinnosti zamestnávateľa v prípade, ak sú jeho zamestnanci exponovaní vibráciami?

  • V zmysle §3 ods. 1 a §10 nariadenia vlády SR č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám v platnom znení zamestnávateľ má povinnosť dať vypracovať prevádzkový poriadok a posúdenie rizík z vibrácii a predložiť tieto dokumenty príslušnému Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na schválenie.