Title Image

Únikové cesty, protipožiarne zariadenia, lekárnička

Lekárnička, prvá pomoc, protipožiarne zariadenia, hasiaci pristroj, únikové východy

Únikové cesty, protipožiarne zariadenia, lekárnička

Únikové cesty a východy, protipožiarne zariadenia a lekárnička sú v mnohých prípadoch do príchodu zdravotníckych pracovníkov jedinou pomocou. Preto je veľmi dôležité, aby ich umiestnenie, označenie a dostupnosť zodpovedali rizikám na pracoviskách a u zamestnávateľa boli školené osoby na vykonávanie záchranných prác, evakuácie a na poskytovanie prvej pomoci, ako aj na hasenie požiaru.

 

1. Únikové cesty a východy

Únikové cesty a východy musia viesť čo najkratšou cestou na voľné priestranstvo alebo do bezpečného priestoru.

Únikové cesty a východy sa musia označiť trvanlivými a zreteľne čitateľnými značkami. Počet, rozmiestnenie a rozmery únikových ciest a východov závisia od charakteru vybavenia a rozmerov pracovísk a od maximálneho počtu zamestnancov, ktorí sa môžu na týchto pracoviskách nachádzať.

 

2. Zisťovanie a hasenie požiaru

V závislosti od veľkosti a spôsobu využívania budov, ich vybavenia a v závislosti od fyzikálnych a chemických vlastností látok, ktoré sa v nich nachádzajú, a od maximálneho potenciálneho počtu prítomných zamestnancov sa musia pracoviská vybaviť vhodným protipožiarnym zariadením a v prípade potreby detektormi požiaru a výstražnými systémami.

Neautomatické protipožiarne zariadenia (hasiace prístroje – slúžiace na hasenie požiaru, predovšetkým v počiatočnej fáze požiaru) musia byť ľahko prístupné a jednoducho použiteľné.

Tieto zariadenia sa musia označiť značkami podľa osobitného predpisu. Značky sa musia umiestniť na vhodných miestach a vyhotoviť tak, aby boli trvanlivé a zreteľne čitateľné.

 

3. Poskytnutie prvej pomoci

Zamestnávateľ je povinný vybaviť pracoviská potrebnými prostriedkami vrátane prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci.

Ak si to vyžaduje veľkosť pracovných priestorov, druh vykonávanej činnosti a frekvencia výskytu nehôd, musí byť k dispozícii jedna miestnosť alebo viac miestností na poskytnutie prvej pomoci.

Miestnosti na poskytnutie prvej pomoci sa musia vybaviť základnými zariadeniami a prostriedkami na poskytovanie prvej pomoci a musia byť ľahko prístupné aj pri manipulácii s nosidlami.

Tieto miestnosti sa musia označiť značkami podľa osobitného predpisu.

Okrem toho primerané vybavenie pre prvú pomoc musí byť dostupné na všetkých miestach, kde si to pracovné podmienky vyžadujú. Toto vybavenie sa musí vhodne označiť a byť ľahko prístupné.