Title Image

Author: Mgr. Katarína Szilágyiová

Zraková záťaž

Zraková záťaž v pracovnom prostredí

Aké sú prejavy a dopady zrakovej záťaže zamestnancov ? Naša legislatíva uvádza, že zrakové ťažkosti sú: Spojené so zrakovým orgánom (tlak v očiach, pálenie očí, podráždenie, začervenané oči, slzenie očí), Vizuálne, spojené so zmenami vo vnímaní (mihanie pred očami, rozmazané videnie, dvojité videnie, pocit zníženej citlivosti zraku), Nešpecifické,

Pracovna zdravotna sluzba

Čo je nové v zákone 355/2007 Z. z.?

Prioritou pre zamestnávateľa pri výkone štátneho zdravotného dozoru na pracovisku orgánmi verejného zdravotníctva (VZ) zostávajú podľa novely zákona 355/2007 Z. z. posudky o vyhodnotení rizika a kategorizácii prác pre zamestnancov z hľadiska zdravotných rizík.

pzs

Spísali sme novinky k novele PZS

Prioritou pre zamestnávateľa pri výkone štátneho zdravotného dozoru na pracovisku orgánmi verejného zdravotníctva (VZ) zostávajú posudky o vyhodnotení rizika a kategorizácii prác pre zamestnancov z hľadiska zdravotných rizík, ktoré budú musieť byť vypracované v spolupráci s pracovno-zdravotnou službou (PZS).

Hluk

Hluk ako faktor pracovného prostredia

Čo je hluk? Jeden z najčastejších faktorov pracovného prostredia Akýkoľvek nepríjemný, rušivý, neprimeraný zvuk vznikajúci, alebo sprevádzajúci pracovné činnosti   V akom priemysle sú zamestnanci najčastejšie exponovaní hlukom ? stavebnom, automobilovom, baníctve, hutníctve, dopravnom, drevospracujúcom, elektrotechnickom, energetickom, výrobe, textilnom, poľnohospodárskom   Aké sú účinky hluku na človeka? Nešpecifické: sťažuje komunikáciu, koncentráciu, resp. vnímanie prostredia

Ergonómia pracovného prostredia

ERGONÓMIA zvyšuje zisk

V súčasnej dobe ergonómia neznamená už len správne nastavenie výšky pracovného stola, pracovnej stoličky, správne zakúpený rozmer pracovného stola, adekvátne nastavená výška monitora, a i. Dnes slovo ergonómia popisuje celkové ovplyvňovanie pracovného prostredia na pohodlie a zdravie zamestnancov. Ide o všetky aspekty pracovného prostredia,

Význam pracovnej zdravotnej služby

Význam pracovnej zdravotnej služby

Podľa publikácie Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2014 z dielne Národného centra zdravotníckych informácii (Ročník 2015) bolo v roku 2014 v Slovenskej republike hlásených 373 prípadov chorôb z povolania a profesionálnych