Title Image

Čo musíte vedieť o pracovnej zdravotnej službe

Kde to začalo?
Pracovnej zdravotnej službe

Čo musíte vedieť o pracovnej zdravotnej službe


Od 01.08.2014 platí na Slovensku novela Zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, kedy každý zamestnávateľ je povinný pre všetkých svojich zamestnancov zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu (PZS).

Slovné spojenie každý zamestnávateľ znamená, že každý kto zamestnáva zamestnancov (aj dohodárov), bez ohľadu na odvetvie hospodárstva, súkromný, štátny alebo verejný sektor, veľký, stredný alebo malý podnik, organizáciu alebo firmu a kategóriu rizika, je povinný zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu.

 

Ako zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu

Pracovnú zdravotnú službu pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie rizika môže zamestnávateľ zabezpečiť dvoma spôsobmi:

Dostatočným počtom vlastných zamestnancov, ktorí sú s ním v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu a sú odborne spôsobilí na vykonávanie PZS. Ak zamestnávateľ zabezpečuje PZS vlastnými zamestnancami takúto skutočnosť musí bezodkladne písomne oznámiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.

Dodávateľským spôsobom s právnickými osobami alebo s fyzickými osobami – podnikateľmi, ktorí majú oprávnenie vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave.

 

Prečo zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu

Či už PZS zabezpečíte vlastnými zamestnancami alebo dodávateľským spôsobom, PZS poskytuje:

Hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia a ich vplyv na zdravie zamestnancov, t.j. hodnotia sa fyzikálne faktory (hluk, vibrácie, mikroklimatické podmienky, žiarenie, osvetlenie,…), chemické faktory (chemické látky a prípravky), biologické faktory (baktérie, vírusy, plesne,…) a iné faktory (psychická záťaž, senzorická záťaž,…).

Hodnotenie spôsobov vykonávania práce, t.j. manuálne, za pomoci mechanizácie, duševná práca,….

Zisťovanie expozície (ako dlho, ako často a v akej intenzite) zamestnancov vyššie spomínaných faktorov práce a pracovného prostredia a hodnotenie ich zdravotných rizík.

Vypracovanie návrhov na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík.

Podporu prispôsobovania práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany zdravia.

Primerané poradenstvo zamestnávateľovi a zamestnancom v oblasti plánovania, organizácie práce a odpočinku, usporiadania pracovných miest, spôsobu vykonávania práce, ochrany zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia, hygieny, fyziológii práce, psychológii práce a ergonómii.

Hodnotenie zdravotných rizík raz za rok a pri každej podstatnej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika a kategóriu práce z hľadiska zdravotných rizík.