Title Image

Význam pracovnej zdravotnej služby

Prečo ju mať?
Význam pracovnej zdravotnej služby

Význam pracovnej zdravotnej služby

Podľa publikácie Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2014 z dielne Národného centra zdravotníckych informácii (Ročník 2015) bolo v roku 2014 v Slovenskej republike hlásených 373 prípadov chorôb z povolania a profesionálnych otráv, čo v porovnaní s rokom 2013 znamená nárast o 23,9% prípadov chorôb z povolania a profesionálnych otráv. Číslo 373 hovorí o tom, že vplyvom práce na Slovensku ochorelo minimálne 373 ľudí. Minimálne preto, že toto číslo poukazuje len na priznané choroby z povolania a profesionálne otravy, ktorých zoznam sa nachádza v prílohe č. 1 Zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 

Čo sú to choroby z povolania a profesionálne otravy

Choroba z povolania podľa tohto zákona je choroba uznaná príslušným špecializovaným pracoviskom podľa osobitného predpisu 1), zaradená do zoznamu chorôb z povolania uvedeného v prílohe č. 1, ak vznikla za podmienok uvedených v tejto prílohe.

Otrava (intoxikácia) je poškodenie zdravia, resp. ochorenie vznikajúce pôsobením xenobiotík. Xenobiotiká (jedovaté látky, jedy) sú cudzorodé chemické látky schopné vyvolať otravy.
 

Prečo mať pracovnú zdravotnú službu

A presne toto je úlohou pracovnej zdravotnej služby, predchádzať chorobám z povolania a iným poškodeniam zdravia, predchádzať profesionálnym otravám, zlepšovať zdravotný stav a kvalitu života prostredníctvom efektívnych úprav pracovných podmienok, organizácie času a odpočinku.

Od 01.08.2014 je na Slovensku v platnosti novela Zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, kedy každý zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu pre svojich zamestnancov.

Výsledkom zavedenia PZS by malo byť v dlhodobom časovom horizonte zníženie počtu chorôb z povolania, iných poškodení zdravia, zníženie počtu profesionálnych otráv, zlepšenie zdravotného stavu a kvality života zamestnancov.

Novela Zákona sa týka každého kto zamestnáva zamestnancov v akejkoľvek kategórii rizika, t.j. aj 1. a 2. kategória rizika.

 
Čo prinesie pracovná zdravotná služba zamestnávateľovi

Pracovná zdravotná služba pre zamestnávateľa síce znamená vstupné zvýšené náklady, ale z dlhodobého hľadiska pri správnom nastavení manažmentu pracovných podmienok, organizácie práce a spôsobu vykonávania práce zamestnancov, pre zamestnávateľa znamená ekonomický prínos.

Zlepšenie pracovných podmienok podporuje zdravotný potenciál zamestnancov, zlepšuje kvalitu života zamestnancov, znižuje chorobnosť, zvyšuje koncentráciu, výkon zamestnancov, a teda znižuje ekonomické straty.

Ide o stratégiu win-win pre zamestnanca a zamestnávateľa. Zamestnanci sú spokojní, pretože sa zlepšujú pracovné podmienky, cítia sa v práci príjemne a podávajú požadovaný výkon. Zamestnávateľ je spokojný, pretože má spokojných zamestnancov, zvyšuje sa výkon zamestnancov a znižujú sa ekonomické straty.

1) § 31a až 31g zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2014 Z. z.

Zdroj: nczi.sk