Title Image

Nová povinnosť: oznamovanie kategórie 2.

Nová povinnosť: oznamovanie kategórie 2.

V súvislosti s touto novou povinnosťou sú tri kategórie zamestnávateľov:

  • tí, ktorí o takejto novej povinnosti ešte ani nepočuli,
  • tí, ktorí už o tom informovaní boli, ale zatiaľ si túto povinnosť nesplnili a
  • tí, ktorí už elektronický formulár vyplnili a zaslali na Úrad verejného zdravotníctva SR.

Ak patríte do prvej a druhej kategórie zamestnávateľov, prinášame Vám prehľadne spracované informácie a návod ako na to. Ak sa radíte to poslednej kategórie zamestnávateľov, odporúčame Vám článok prečítať pre doplnenie informácií, či uistenia sa, že ste naozaj urobili všetko správne.

Dňom 1.7.2018 nadobudol účinnosť § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z., ktorý ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie z hľadiska zdravotného rizika k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. To znamená, že v tomto roku 2019 sa hlási stav zamestnancov ku dňu 31.12.2018.

Zamestnávateľ oznamuje údaje týkajúce sa kategórie práce 2 podľa posudku o riziku, ktorý obsahuje aj kategorizáciu prác z hľadiska zdravotných rizík podľa vyskytujúcich sa faktorov práce a pracovného prostredia na konkrétnom pracovisku. Podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. každý zamestnávateľ je povinný zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou. Podľa § 30 ods. 1 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. každý zamestnávateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (podľa vyskytujúcich sa faktorov práce a pracovného prostredia). Z uvedeného je zrejmé, že každý zamestnávateľ by mal podľa posudku o riziku vedieť, aké práce na jeho pracoviskách sú zaradené do kategórie 2 a tie sú predmetom elektronického oznámenia.

Informácia o faktoroch práce a pracovného prostredia, pôsobiacich na zamestnancov, ktoré sa môžu podieľať na vzniku chorôb z povolania alebo iných poškodení zdravia súvisiacich s prácou, zabezpečí prehľadnosť a informovanosť o pracovných expozíciách zamestnancov (teda o vystavení faktorom práce a pracovného prostredia, ktoré môžu mať potenciálne škodlivý vplyv na zdravie). Rámcová smernica Rady 89/391/EHS o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci a jej jednotlivé samostatné vykonávacie smernice, týkajúce sa expozície zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia, ustanovujú zamestnávateľom povinnosti na ochranu zdravia zamestnancov pri práci pri výskyte faktoru práce a pracovného prostredia. Z toho dôvodu je potrebné evidovať a poznať mieru expozície jednotlivým faktorom práce už na úrovni kategórie 2 a to aj na celoslovenskej úrovni.

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil už v decembri 2018 formulár pre elektronické oznamovanie kategórie 2, ktorý je možné vyplniť priamo z tejto internetovej stránky – www.uvzsr.sk alebo zo stránky www.slovensko.sk. Zamestnávateľ si teda môže zvoliť spôsob splnenia si tejto povinnosti.

Ak si vyberiete prvý spomínaný spôsob, formulár je zverejnený na tejto webovej stránke: http://www.uvzsr.sk/docs/info/ppl/form15_V05.html. Môžete priamo kliknúť na odkaz a formulár vyplniť, skontrolovať a uložiť. Odporúčame uložiť si súbor na pracovnú plochu Vášho počítača. Posledným krokom je odoslanie tohto súboru ako prílohu na e-mailovú adresu: kategoria2@uvzsr.sk

Upozorňujeme, že vyplnenie formuláru druhým spôsobom, teda cez stránku www.slovensko.sk vyžaduje elektronický občiansky preukaz s čipom, ale formulár sa odošle priamo a aj potvrdenie o doručení bude zaslané automaticky do elektronickej schránky zamestnávateľa.

Ak zamestnávateľ vypĺňa do elektronického formuláru veľký rozsah údajov (dôvodom môže byť veľký počet prevádzok alebo zamestnancov) a dôjde k spomaleniu alebo k určitým problémom, môže si údaje rozdeliť do niekoľkých formulárov a poslať niekoľko formulárov naraz alebo postupne. Systém ich identifikuje podľa IČO.

Po prijatí kompletne vyplneného a správne zaslaného elektronického formuláru a jeho automatickom zaradení do databázy bude zamestnávateľovi automaticky zaslané Potvrdenie o prijatí elektronického oznámenia. Potvrdenie bude zaslané do elektronickej schránky zamestnávateľa na ÚPVS (https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_elektronicke-schranky-zakon1/). (POZOR: Elektronická schránka nie je e-mailová schránka.) Ak zamestnávateľ nemá zriadenú elektronickú schránku na ÚPVS, bude mu potvrdenie o prijatí zaslané na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v elektronickom formulári.

Informačný systém Úradu verejného zdravotníctva SR následne automaticky bude distribuovať získané údaje príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva podľa uvedených miest výkonu práce (pracovísk).

Táto povinnosť sa tohto roku uplatňuje po prvýkrát, elektronické oznámenie je potrebné odoslať najneskôr 30.06.2019. Od budúceho roka to bude už iba do 15.1.2019 ako je uvedené v citovanom zákone.

Na koho sa táto povinnosť nevzťahuje?

Zároveň Vás chceme informovať, že zamestnávateľ, ktorý nemá zamestnancov, vykonávajúcich práce v kategórii 2, sa toto elektronické oznamovanie nevzťahuje, teda neposiela žiadne oznámenie. Zároveň sme si už vysvetlili, že oznámenie kategórie práce 2 sa vzťahuje k stavu k 31.12.2018, teda ak v tento deň zamestnávateľ nemal zamestnancov vykonávajúcich prácu v kategórii 2, oznamovacia povinnosť sa ho netýka.

V prípade výskytu problému pri vypĺňaní môžete kedykoľvek kontaktovať našu Pracovnú zdravotnú službu. Radi Vám poradíme a pomôžeme s akoukoľvek otázkou na e-mailovej adrese: pzs.kucharova@gmail.com, pzs.andrasiova@gmail.com.