Čo sú to kategórie rizika? Vysvetlenie

Rizikové kategórie

Čo sú to kategórie rizika? Vysvetlenie

Poďme si to pekne vysvetliť.

Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, rozdeľuje jednotlivé práce podľa úrovne a charakteru faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu ovplyvniť zdravie zamestnancov, hodnotenia zdravotných rizík a na základe zmien zdravotného stavu zamestnancov do štyroch skupín nazývané kategórie rizika.

Prvá kategória hovorí o tom, že pri vykonávaní danej práce v danom prostredí nie je riziko poškodenia zdravia zamestnanca.

Pri druhej kategórii už môže vznikať problém, kedy vzhľadom na riziko nie je síce predpoklad poškodenia zdravia, ale nedá sa vylúčiť nepriaznivá odpoveď organizmu na záťaž faktormi práce a pracovného prostredia.

Príkladom práce zaradenej do 1. a 2. kategórie rizika je administratívna práca, kedy nie je predpoklad poškodenia zdravia, ale nedá sa vylúčiť nepriaznivá odpoveď organizmu na stres, sedavé zamestnanie, prácu s počítačom,… Každý organizmus je individuálna jednotka, a to čo jednému môže spôsobovať zdravotné problémy ako napríklad dlhodobé sedenie, inému nemusí.

 

“Kategória rizika 1 a 2 sú takzvané nerizikové práce.”

 

V prípade tretej a štvrtej kategórie rizika už nie je vykonávaná práca takto priaznivá vzhľadom k zdravotnému stavu organizmu.

Pre zaradenie prác do tretej kategórie platia nasledovné podmienky:

a) expozícia zamestnanca faktorom práce a pracovného prostredia nie je znížená technickými opatreniami na úroveň ustanoveného limitu a na zníženie rizika je potrebné vykonať organizačné opatrenia a iné špecifické ochranné opatrenia vrátane použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov,

b) expozícia zamestnanca faktorom práce a pracovného prostredia je znížená technickými opatreniami na úroveň ustanoveného limitu, ale vzájomná kombinácia a pôsobenie faktorov práce a pracovného prostredia môžu poškodiť zdravie,

c) nie sú ustanovené limity, ale expozícia faktorom práce a pracovného prostredia môže u zamestnanca spôsobiť poškodenie zdravia,

d) práce vykonávané v kontrolovanom pásme, pri ktorých vzhľadom na úroveň a premenlivosť radiačných parametrov je na obmedzenie ožiarenia pracovníkov na úroveň limitov ožiarenia nevyhnutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky a vykonávať dodatočné technické, organizačné alebo iné špecifické ochranné opatrenia.

 

“Kategória rizika 3 a 4 sú takzvané rizikové práce.”

 

Do štvrtej kategórie sa len výnimočne na obmedzený čas, najviac na jeden rok, zaraďujú:

a) práce, pri ktorých nie je možné znížiť technickými alebo organizačnými opatreniami expozíciu zamestnanca faktorom práce a pracovného prostredia na úroveň ustanovených limitov, expozícia faktorom práce a pracovného prostredia prekračuje limity, zisťujú sa zdravotné zmeny zamestnancov vo vzťahu k pôsobiacim faktorom a je potrebné vykonať technické opatrenia a iné špecifické ochranné opatrenia vrátane použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov,

b) práce, ktoré podľa miery expozície jednotlivým faktorom práce a pracovného prostredia patria do tretej kategórie, ale vzájomná kombinácia faktorov práce a pracovného prostredia zvyšuje riziko poškodenia zdravia,

c) práce vykonávané pri činnostiach vedúcich k ožiareniu, pri ktorých ožiarenie pracovníkov prekračuje limity ožiarenia a takéto ožiarenie kladne posúdil úrad verejného zdravotníctva podľa § 13 ods. 5 písm. a) siedmeho bodu.

Žiadne komentáre

Napíšte komentár